Hotel Dyminy

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

informuję, iż:

a) Inspektorem Ochrony Danych w firmie: Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym „EWAN” Anna Kozieł

jest  Pani  Anna Kozieł

telefon kontaktowy: +48 508 393 496

e-mail kontaktowy: ewan264@wp.pl

miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy ;.25-116 Kielce ul. Ściegiennego 264

b) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

· niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań

 przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych/;

· wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych/;

· wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych/;

· realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy PHU „EWAN”, a w szczególności*:

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

· inne:__ *

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia

 o ochronie danych/;

c) Pani/Pana dane zostały pozyskane:

· w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;*

· ze źródeł publicznie dostępnych;*

i obejmują:

· imię i nazwisko;*

· nazwę firmy;*

· dane teleadresowe;*

· informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;*

· inne:__ *

d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

· upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PHU „EWAN”

· podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy PHU „EWAN”

· instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

 

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

  

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.